Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Właściwość miejscowa organów instytucji publicznych
Właściwość miejscowa organów instytucji publicznych

Mimo iż żyjemy w jednym państwie, różne organy administracji publicznej, organy podatkowe, sądy itp. posiadają swoją właściwość miejscową. Jest to instytucja prawa ustrojowego, najczęściej kojarzona z postępowaniem administracyjnym, podatkowym, jednakże dotyczy również postępowania cywilnego, jak i karnego przed sądami powszechnymi.

Obok właściwości rzeczowej, która polega na zakresie merytorycznym danej dziedziny, sprawy, problemu i decyzyjności istnieje właściwość miejscowa, odnosząca się do terytorium działania danego organu w zakresie swoich kompetencji. O właściwościach traktują zarówno kodeks postępowania administracyjnego, jak też k.p.k. i k.p.c. Przepisy szczególne regulujące postępowanie i właściwość danego organu mają na celu eliminację powielania się postępowania przed kilkoma organami, jak też ograniczenie sporów kompetencyjnych organów równorzędnych. Jednakże dla obywatela istotne znaczenie może mieć uprawnienie do zwrócenia się do organów administracji publicznej, bez względu na właściwość miejscową. Mimo tego, organ otrzymujący wniosek, pismo, informację, który nie leży w jego kompetencji ani rzeczowej, ani miejscowej ma obowiązek powiadomić nadawcę o tym fakcie, instruując go o właściwej kompetencji organów w danej sprawie, może jednakże nie musi przekazać sprawę automatycznie do organu właściwego z uwagi na swoje kompetencje, czy to rzeczowe, czy miejscowe. Co do zasady większość spraw toczy się w organach właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony danego postępowania, natomiast właściwością miejscową dla gminy będzie obszar tejże gminy. Organy nie mogą przenosić ani rozszerzać swoich właściwości, natomiast dopuszczona jest instytucja delegowania właściwości w wyjątkowych przypadkach określonych przepisami prawa.

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe właściwość wyznacza miejsce zamieszkania pozwanego, lub miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu, jeżeli takowego nie posiada ustala się je na podstawie ostatniego znanego miejsca zamieszkania w Polsce. Znacznie łatwiejsze jest ustalenie właściwości miejscowej dla powództwa osoby prawnej, której właściwość wyznacza miejsce siedziby organu zarządzającego.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Polski system emerytalny opiera się o długoterminowe trendy demograficzne w kraju. System redystrybucji bardzo reaguje na zmiany naszej demografii, ponieważ nie ma z czego dawać emerytur ze względu na fakt, że mniejsza ilość pracowników powoduje mniejsze ilości składek.
Akcyza jest tzw. podatkiem pośredni który jest nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne.
Według prawa polskiego każdą spółkę handlową można przekształcić w inną. Robi się to ze względu na polepszenie kondycji finansowej spółki handlowej, a nawet w celu jej ratowania przed likwidacją.
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by